Rectangle 4Rectangle 4cancelfacebook-fShapefacebook-f

LEADER

De kracht van Salland

Wat is LEADER?

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3) en wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. ( Lees meer)

 

Dit programma wordt uitgevoerd van 2014 tot en met 2020.

Aanleiding voor het programma was de verminderde werkgelegenheid en daardoor ook het dalende inwoneraantal op het Europese platteland. Een zorgwekkende ontwikkeling die moest stoppen. Om dat voor elkaar te krijgen was er vernieuwing en ontwikkeling nodig. Deze moest niet van boven worden opgelegd, maar moest komen vanuit de samenleving. Van onderaf dus.   

 

‘Liaison entre actions de dévelopement de l’economie rurale’; dat is LEADER volledig uitgeschreven. Vrij vertaald komt het neer op ‘verbinding tussen acties om de plattelandseconomie te verbeteren’.

 

Pijlers zijn: Innovatie; vanuit de samenleving; samenwerking; gebiedsgericht en het delen van ervaringen. De LEADER aanpak wordt ook wel uitgelegd als ‘CLLD’: Community Led Local Development, ofwel: Door de gemeenschap geleide ontwikkeling.

 

LEADER stimuleert en ondersteunt initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties uit de regio. Initiatieven die als doel hebben de omgeving leefbaar, vitaal en economisch te versterken.

De Kracht van Salland

Het LEADER project wordt in onze regio uitgerold door De Kracht van Salland. Onder deze noemer werkt een hecht netwerk van bewoners, organisaties, bedrijven en overheden aan nieuwe ontwikkelingen in onze regio: Salland.

 

Kern van de aanpak is een andere manier van werken. De Kracht van Salland heeft haar doelen goed gebundeld in de volgende visie: “In 2020 is Salland een vitaal gebied waar voldoende werkgelegenheid is en waar mensen graag wonen. Mensen voelen er zich met elkaar verbonden en ondernemen zelf initiatieven om er aangenaam te kunnen blijven leven en werken. De samenleving en de overheid hebben vertrouwen in elkaar en pakken daar waar nodig gezamenlijk activiteiten en/of projecten op om het goede leven en werken mogelijk te blijven maken, ook op langere termijn. ( Lees meer over De Kracht van Salland)

 

De inzet vanuit De Kracht van Salland richt zich op het behouden en versterken van de vitaliteit van Salland.” Lokale initiatieven die deze visie ondersteunen mogen op basis van goed plan een appèl doen op dit LEADER budget.

 

Dit is dan ook precies wat wij met Tevreden Spelen hebben gedaan.

Tevreden Spelen is ook een LEADER project

In 2016 heeft Tevreden Spelen een plan ingediend bij De Kracht van Salland. Dit plan is getoetst op een groot aantal criteria, waaronder de 3 pijlers People, Planet, Profit.

 

People – Sociale innovatie: Door het collectieve zelfbeheer ontstaan er waardevolle sociale netwerken

 

Planet – Duurzame ontwikkelingen, minder belastend voor milieu: Door de inzet van lokale netwerken rond speelplekken gaan de kosten naar beneden. Door de kracht van  zal de functie van een speelplek meer toegepast en daardoor waardevoller zijn. Nieuwe ontwikkelingen zijn in lijn met de doelstellingen.

 

Profit – Innovaties, initiatieven en kennisdeling die de plattelandseconomie zullen versterken: Het onderhoud, beheer en de eventuele aanpassingen worden bij lokale ondernemers aanbesteed. Ook wordt onderhoud in eigen beheer genomen en kan er zo waarde gecreëerd worden.

Wat betekent dit in de praktijk?

Vanaf 1 oktober 2017 heeft Tevreden Spelen drie jaar lang de tijd om met extra geld vanuit Europa het LEADER Werkgebied (44 plekken in Diepenveen, de Worp, Colmschate en Bathmen) aan te pakken. Het gaat om een bedrag van 95.000 euro dat Tevreden Spelen naar eigen inzicht met de bewoners van de 44 speelplekken gaat inzetten.

 

Het uiteindelijke doel

Wij willen dat thema’s als spelen, ontmoeten en collectief beheer er toe leiden dat er meer betrokkenheid is en er eigenaarschap ontstaat voor de eigen leefomgeving. Hierbij ontstaan nieuwe sociale netwerken met een unieke, lokale dynamiek. Onze aanpak betekent dat wij bewoners niet alleen helpen bij het realiseren van een vitale leefomgeving, maar ook bijdragen aan een gezond regionaal ondernemersklimaat.

 

Samen met Tevreden Spelen voor een sterk Salland.

Neem contact met ons op